Strona główna arrow Aktualności arrow „Loteria Jubileuszowa - 10 lat HITPOLA”
„Loteria Jubileuszowa - 10 lat HITPOLA”

Przypominamy, że Kartę Loterii - etap II należy wrzucić do urny na sklepie HITPOL do 31 sierpnia 2010r.

Zobacz Regulamin Loterii 

  REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „Loteria Jubileuszowa - 10 lat HITPOLA”.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Jubileuszowa- 10 lat HITPOLA” zwanej dalej Loterią jest Justyna Krężołek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa „Hitpol”, z siedzibą w Gorlicach, ul. 11 Listopada 48, zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Gorlicach w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 2435.

2.      Loteria jest prowadzona na podstawie Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz.1540) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Krakowie.

3.      Loteria obejmuje swym zasięgiem obszar dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego.

4.      Loteria jest organizowana w  sklepach Sieci Hitpol, zwanych dalej sklepami Sieci, które wyraziły chęć uczestnictwa w Loterii. Lista sklepów Sieci, biorących udział w I etapie Loterii stanowi załącznik nr 1. Lista sklepów Sieci, biorących udział w II etapie Loterii stanowi załącznik nr 2.

5.      Loteria trwać będzie od 1 kwietnia 2010 r. do 20 listopada 2010r.  (od pierwszego dnia rozpoczęcia promocyjnej sprzedaży towarów do ostatniego dnia rozpatrywania reklamacji) i jest podzielona na dwa etapy oraz losowanie finałowe:
I ETAP - w którym okres promocyjnej sprzedaży towarów trwać będzie od 1 kwietnia 2010r. do
31 maja 2010r. , a losowanie nagród odbędzie się 8 czerwca 2010r.

II ETAP-  w którym okres promocyjnej sprzedaży towarów  trwać będzie od 1 lipca 2010 r. do
31 sierpnia 2010r., a losowanie nagród odbędzie się 8 września 2010r.

Losowanie FINAŁOWE,  które odbędzie się 25 września 2010r.
2.  ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

6.      W Loterii mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane  dalej Uczestnikami, które jednocześnie spełniają  dla każdego etapu i finału warunki Regulaminu Loterii.

7.      Jeden Klient może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń do Loterii, jednakże zawsze musi spełnić warunki określone w pkt. 2.13 niniejszego Regulaminu.

8.      W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy sklepów zrzeszonych w sieci Hitpol, a także członkowie Wewnętrznej Komisji Nadzoru.

9.      Loteria skierowana jest do wszystkich Klientów sklepów Sieci, biorących udział w Loterii, którzy
w okresach promocyjnej sprzedaży towarów:
- 
od 1 kwietnia 2010r. do 31 maja 2010r. dla I etapu,
-
od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2010r.  dla II etapu,
dokonają zakupów towarów ( towaru )
wybranych Producentów ( marek), płacąc za  zakupiony towar gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową lub akceptowanym w sklepach Sieci bonem towarowym oraz spełnią pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.
Lista Producentów, których towary ( towar ) musi kupić klient w I i II etapie,  aby wziąć udział w Loterii  stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Łączna liczba Producentów, których zakup towarów jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii wynosi 40 ( 20 Producentów w etapie I
i 20 Producentów w etapie II ).

10.  Każdy zakup towaru (towarów) wybranych Producentów w sklepie Sieci, biorącym udział w Loterii,  w okresach wymienionych w pkt. 2.9 niniejszego Regulaminu na kwotę minimum
10,00 zł za zakup towaru ( towarów) jednego Producenta, daje Klientowi prawo do otrzymania od kasjera Karty Loterii z pieczątką sklepu oraz  punktu w formie naklejki  z nazwą Producenta ( i/ lub nazwą marki / marek tego Producenta )  oraz logo Hitpol.  Za wielokrotność zakupu produktów wybranych Producentów  Klient otrzymuje odpowiednią ilość ww. naklejek.

11.  Karta Loterii danego etapu zawiera: 20 (słownie: dwadzieścia ) pól przeznaczonych do naklejania punktów z nazwą Producenta ( marki) , pole do wpisania: danych osobowych Uczestnika Loterii (imię i nazwisko, adres zamieszkania), zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych, miejsce na podpis Uczestnika, a także miejsce na pieczątkę sklepu Sieci, który wydał Kartę i tym samym sklepu, w którym Uczestnik będzie odbierał nagrodę, w przypadku wylosowania jego Karty Loterii.

12. Uczestnik nakleja posiadane punkty w formie naklejki na przewidziane w tym celu wolne pola na Karcie Loterii. Uczestnik otrzymuje kartę Loterii oraz punkty - naklejki wyłącznie w kasach sklepów Sieci, biorących udział w Loterii, w momencie zapłaty za towar zakupiony w okresach wymienionych w pkt. 2.9  niniejszego Regulaminu.  Punkty należy zbierać w sklepie Sieci, który wydał Kartę Loterii. Uczestnik otrzymuje punkt po okazaniu karty Loterii z pieczątką sklepu.

13.  Uczestnik musi nakleić na kartę Loterii 20 punktów w formie naklejki, wypełnić ją czytelnie poprzez wpisanie w odpowiednich rubrykach imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz złożyć własnoręczny podpis. Na karcie Loterii musza znaleźć się naklejki z nazwami wszystkich Producentów zgodnie z listą Producentów (marek) dla danego etapu Loterii.

14.  Wypełnioną Kartę Loterii należy wrzucić do urny znajdującej się w sklepie Sieci, z którego pochodzi Karta ( tzn. widnieje na niej pieczątka danego sklepu) , do ostatniego dnia każdego etapu tj.:
dla I etapu: do dnia 31 maja 2010 r.
dla II etapu: do dnia 31 sierpnia 2010r.

Urny z danego etapu zostaną zabezpieczone w sklepach biorących udział w Loterii,  a następnie przewiezione do siedziby Organizatora Loterii w ciągu 7 dni od dnia zakończenia każdego etapu.

15. Zgłoszeniem do Loterii jest każda prawidłowo wypełniona i wrzucona do urny karta Loterii, która stanowi los w Loterii.

16.  Zgłoszenia wniesione nieprawidłowo, pozostawione w sklepach biorących udział w Loterii w miejscach innych niż urny, złożone po terminie, złożone w sklepie innym niż ten, który wydał kartę nie biorą udziału w Loterii. 


3. NAGRODY W LOTERII , KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD I KOLEJNOŚĆ
    LOSOWANIA

17.  Całkowita pula przeznaczona na nagrody to 146 124 zł brutto ( słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote ). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 751 sztuk (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden sztuk ) Szczegółowa lista nagród stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

18. Przyznanie nagród nastąpi w drodze trzech losowań ( po każdym z etapów loterii oraz dodatkowo podczas losowania finałowego) spośród kart Loterii wypełnionych i złożonych zgodnie z  pkt. 2.13, 2.14 i 2.16 niniejszego Regulaminu.

19.  Losowanie dla pierwszego i drugiego etapu odbywać się będzie w siedzibie Organizatora, tj.
ul. 11 Listopada 48 w Gorlicach,
a losowanie finałowe odbędzie się w Wojskowym Zespole  Wypoczynkowym "Zakopane", ul. Stanisława Nędzy - Kubińca 101, 34 - 511 Kościelisko.

20.  Losowanie dla I etapu odbędzie się dnia 8 czerwca 2010 r. W losowaniu wezmą udział wszystkie karty Loterii znajdujące się w urnach właściwych dla I etapu, spośród których zostaną wylosowane nagrody dla każdego sklepu Sieci oddzielnie spośród Kart loterii znajdujących się w urnie danego sklepu, po 5 nagród dla każdego sklepu, biorącego udział w I etapie Loterii.  Każdorazowo Komisja wylosuje nagrodę dla Klienta danego sklepu losując co najmniej 5 kart Loterii  z każdej z urn. 
Kolejność losowania nagród zgodna z wymienioną listą nagród – załącznik nr 4.


Losowanie dla II etapu  odbędzie się 8 września 2010r. W losowaniu wezmą udział wszystkie karty Loterii znajdujące się w urnach  właściwych dla II etapu, spośród których zostanie wylosowana nagroda dla każdego sklepu Sieci oddzielnie spośród Kart loterii znajdujących się w urnie danego sklepu, po 1  nagrodzie dla każdego sklepu, biorącego udział w II etapie Loterii.  Każdorazowo Komisja wylosuje nagrodę dla Klienta danego sklepu losując co najmniej 1 kartę Loterii  z każdej z urn. 

 

Dodatkowo w czasie losowania II etapu Komisja spośród wszystkich Kart II etapu, za wyjątkiem kart wylosowanych we wcześniejszym  losowaniu 1 nagrody dla każdego sklepu oraz kart nieważnych, wylosuje 200 sztuk bonów na zakupy.

Po zakończeniu losowania II etapu wszystkie karty zostaną zabezpieczone przez Organizatora,
a następnie bezpiecznie przewiezione najpóźniej do dnia 25 września 2010r. do miejsca losowania finałowego.

 

Losowanie finałowe nagród głównych odbędzie się w dniu 25 września 2010 r. Komisja wylosuje spośród wypełnionych kart Loterii z dwóch etapów ( za wyjątkiem kart zwycięskich i uznanych za nieważne ) 10 nagród głównych – Zestawów marzeń.  W losowaniu finałowym biorą udział Karty złożone w okresach zawartych w pkt 2.9 w urnach sklepów Sieci wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 niniejszego Regulaminu za wyjątkiem kart zwycięskich i uznanych za nieważne.

21.  Wszystkie losowania nagród odbędą się pod nadzorem Wewnętrznej Komisji Nadzoru czuwającej nad  prawidłowością losowań i urządzenia loterii promocyjnej.

22.  Komisja, o której mowa w pkt. 5.31 każdorazowo zweryfikuje czy wylosowana Karta Loterii spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt. 2.8 i 2.13

23.  W przypadku wylosowania Karty Loterii z niekompletnymi danymi osobowymi uczestnika Loterii, niespełniającej warunków określonych w pkt. 2.8 i 2.13 niniejszego Regulaminu, wypełnionej nieczytelnie, uszkodzonej lub sfałszowanej, Karta taka zostanie uznana za nieważną i nie będzie uprawniała do nagrody, a losowanie będzie prowadzone do momentu wylosowania poprawnie wypełnionej karty Loterii i rozlosowania wszystkich nagród przewidzianych w Loterii w danym etapie lub losowaniu finałowym.

24.  W żadnym z etapów Loterii, ani w przypadku Finału  nie jest możliwe dokonanie zamiany nagrody na inną, bądź wypłacenie jej równowartości w gotówce.

25.  Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

26.  Wyniki losowań zostaną podane na stronie internetowej www.hitpol.pl oraz  na plakatach informacyjnych umieszczonych we wszystkich sklepach Sieci, biorących udział w Loterii, 
w terminie 14 dni od daty każdego z losowań.. Plakat informacyjny będzie między innymi zawierał imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania laureata,  przypisaną do niego nagrodę, termin oraz miejsce jej wydania.

27.  Każdą z nagród będzie można odebrać  w sklepie sieci, z którego pochodziła Karta Loterii ( czego potwierdzeniem będzie pieczątka sklepu Sieci).

28.  Warunkiem wydania nagrody jest zgodność danych osobowych na zwycięskiej karcie Loterii
z danymi z dowodu osobistego laureata oraz wypełnienie i podpisanie przez niego potwierdzenia odbioru  nagrody.

29.  Zwycięzca jest zobowiązany do odbioru nagrody w ciągu  14 dni  od dnia ogłoszenia wyników tj. wydanie nagród odbywać się będzie do dnia:
- 6 lipca 2010r. dla  I etapu
-  6 października 2010r. dla II etapu
- 23 października dla nagród finałowych. 

30.  Po w/w terminach Uczestnik, który nie zgłosił się po odbiór nagrody lub nie spełniał warunków niniejszego Regulaminu traci do niej prawo, a nagroda przepada na rzecz Organizatora Loterii.

5. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM LOTERII

31.  Nad prawidłowością urządzenia Loterii promocyjnej czuwa Wewnętrzna Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii . W skład Komisji wejdzie osoba nadzorująca prowadzenie Loterii posiadająca  świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

32.  Organizator wyda Regulamin działania Wewnętrznej Komisji.

33.  Z przebiegu losowania Komisja sporządzi protokół wraz z podaniem wyników. Protokół pozostawał będzie w siedzibie Organizatora do wglądu uczestników Loterii oraz właściwych organów administracji publicznej.

6. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

34.  Wszelkie reklamacje ze strony Uczestników powinny być składane w formie pisemnej listem poleconym przez cały czas trwania loterii promocyjnej, najpóźniej do 7 dni  od dnia będącego ostatecznym terminem odbioru nagród określonego w pkt. 4.29  (decyduje data stempla pocztowego), z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane reklamacje nadane zgodnie z powyższym terminem, które wpłynęły do Organizatora nie później niż do dnia 6 listopada 2010r. Reklamacje, które dotarły do Organizatora po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

35.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

36.  Reklamację będą rozpatrywane przez Wewnętrzną Komisję Nadzoru.. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora nie później niż do dnia 20 listopada 2010r.

37.  Termin przedawnienia roszczeń z tytułu urządzania Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

38.  W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może  dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

39.  Uczestnictwo w Loterii oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz obowiązek ich przestrzegania.

40.  Poprzez zgłoszenie udziału w Loterii Uczestnik Loterii akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Pobieranie i przetwarzanie  danych osobowych Uczestników Loterii odbędzie się w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Loterii promocyjnej jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – firma Hitpol. Zgodę Uczestnik wyraża poprzez podpis na karcie Loterii.

41.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność obioru lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

42.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji wad towarów będących nagrodami.

43.  Nagrody nie odebrane przechodzą na rzecz Organizatora Loterii.

44.   Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych Loterii mają charakter jedynie informacyjny, wiążące się jedynie zapisy niniejszego Regulaminu.

45.  Wszelkie spory związane z Loterią będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.

46.  W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

47.  Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona uczestnikom Loterii w siedzibie Organizatora, na stronie www.hitpol.pl oraz w sklepach Sieci, biorących udział w Loterii.

 

 Załącznik nr 1   -  Lista sklepów sieci Hitpol, biorących udział w I etapie Loterii

LP, MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA FIRMY, ADRES

1.    BIECZ

Dom Handlowy Centrum S.C Stanisław i Tomasz Basista
ul M.C. Skłodowskiej 4, ul. Rynek 12, 38-340 Biecz

2.   BIECZ

Firma Handlowo-Usługowa „Tomasz” Danuta Kicilińska  
ul. Parkowa 22, 38-250 Biecz

3.   BIECZ

Zakład Produkcyjno Handlowy „Dwójka” S.C. Anna Karp, Julia Rutana ul. Grodzka 2, 38-250 Biecz

4.   BOBOWA

Gminna Spółdzielnia SCH Sklep Spożywczo-Przemysłowy

38-350 Bobowa 15

5. BRZYSKA

Delikatesy Tobiasz Marek Brzyska 52, 38-212 Brzyska

6.       CICHE  

Zbigniew Szczepaniak, 34-424 Zaskale, ul. Kard. K. Wojtyły – sklep Ciche

7.       CIEKLIN

Centrum Handlowe Paweł Rzońca,   38-222 Cieklin 374

8.       CIĘŻKOWICE

F.H.T. MARPOL Marian Król, 33-190 Ciężkowice, ul .Równa 13 Sklep Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 4

9.       DĄBRÓWKA

SPRHiU, Dąbrówka 4, 38-211 Jasło

10.    DĘBICA

Firma Handlowa Józef Gliwa, 39-200 Dębica, ul. Braciejowa  1"i", sklep ul. Krakowska Oś. Metalowiec przy bloku Nr. 14

11.     DOMINIKOWICE

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Delikatesy Eureka Marta Wal Dominikowice 44, 38-303 Kobylanka

12.    DOMINIKOWICE

F.H.U. Zielony Andrzej Hałgas Sklep Spożywczo- Przemysłowy 38-303 Kobylanka, Dominikowice 464

13.    GORLICE

PH „Alko”  Sp. Z o.o. Gorlice, ul. Rynek 16

Sklep nr 5 ul.3 Maja 2

14.    GORLICE

FHU „MAXHURT”, Bogusława Szura, 38-300 Gorlice,

ul. Słoneczna 2

15.    GORLICE

Delikatesy WIKING Ciślak Wacław, 38-300 Gorlice,

ul. Piekarska 16

16.    GORLICE

F.H.  "ALFA", ul. Legionów 12, 38-30 Gorlice

17.    GROMNIK

Firma Handlowa Barbara Król, 33-190 Ciężkowice, ul. 3 Maja 14 Sklep Gromnik, ul Krynicka 2

18.    GRYBÓW

"Pacho" Sylwester Pacho, Grybów, Równie 45, 33-330 Grybów, sklep - ul. Grunwaldzka 45

19.    GRYBÓW

Sklep Spożywczy „Sezamek” Ewa Czaplińska, 33-330 Grybów,
ul. Rynek 16

20.   JASŁO

Sklep Spożywczo – Przemysłowy„MAKO” Antoni Konieczny,

ul. Lwowska 177, 38-200 Jasło

21.    JODŁÓWKA-WAŁKI

Drink Bar "Amigo" i Sklep Spożywczo - Przemysłowy Renata Kozłowska, Jodłówka - Wałki 49A, 33-150 Wola Rzędzińska

22.   KOBYLANKA

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Bożena Szurek,

38-303 Kobylanka 520

23.   KOŁACZYCE

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Henryk Szlachta,

38-213 Kołaczyce

24.   KORZENNA                 

"Pacho" Sylwester Pacho, 33-330 Grybów

25.   KROSNO

Krosno, Delikatesy EMPO, 38-400 Krosno                          
 ul. Boh. Westerplatte 29  

26.   KRZCZONÓW

Tokarnia 674, 32-436 Tokarnia, Sklep nr 4 w Krzczonowie

27.   LIBUSZA

Centrum Handlowe Sylwia, Paweł Rzońca  
Sklep Libusza, 38-300 Libusza

28.   LIBUSZA

Sklep Spożywczo - Przemysłowo - Wielobranżowy "Sam" Mariusz Mróz, 38-306 Libusza 698

29.   LIPINKI

Gminna Spółdzielnia „SCH” Sklep nr 1 Lipinki, 38-255 Lipinki

30.   LIPNICA WIELKA

Centrum Handlowe „Lenart”  Wiesław Lenart 
Lipnica Wielka 119, 34-483 Lipnica Wielka

31.    LISIA GÓRA

Gminna Spółdzielnia „SCh” Pawilon Handlowy ul. Sucharskiego 1 33-140 Lisia Góra

32.   ŁABOWA            

Józef Ogiela Mszana Dolna , ul. Słoneczna 5 A –

sklep w Łabowej

33.   ŁĘG TARNOWSKI

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Samopomoc” ul. Partyń 1

33-131 Łęg Tarnowski

34.   ŁĘKAWICA

F.H.U. Elżbieta Onik, Łękawica 114, 33-156 Skrzyszów,

Sklep: Pawilon Handlowo - Usługowy "MAX", Łękawica 71C

35.   ŁĘKI DOLNE

PPHU „Celinka”  Leon Chorążak, 39-220 Pilzno, ul. Legionów 17 sklep w Łękach Dolnych

36.   ŁĘTOWICE

F.H. „Kółko”  Wiesław Zelek, Zofia Zelek Łętowice 388,

33-121 Bogumiłowice

37.   ŁOPUSZNA

ul. Pod Górą 12, 34-432 Łopuszna

38.   ŁYSA GÓRA

F.H.U. "Bączek" B.Bączek, M.Bączek, Tworkowa 36A,

32-863 Tymowa, sklep w Łysej Górze

39.   MODERÓWKA

Firma Handl-Usług „Roger” Piotr Jasiński, 38 406 Odrzykoń, Ustrobna 302 Sklep Pawilon Handlowy Siódemka Moderówka 91

40.   MOSZCZENICA

Spółdzielnia Usług Rolniczych Moszczenica 864                          

41.    MOSZCZENICA

Spółdzielnia Usług Rolniczych Moszczenica 864, sklep nr 2

42.   NAGAWCZYNA

Gminna Spółdzielnia Dębica ul. Drogowców 14, 39-200 Dębica Sklep Nagawczyna 13

43.   NOWY SĄCZ    

Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-300 Nowy Sącz, ul Jagiellońska 18 ,        Sklep  Nowy Sącz, ul. Barska 9

44.   NOWY TARG

Delikatesy "U Guzego" Grażyna Tylka, 34-400 Nowy Targ,

ul. Grel 75

45.   NOWY WIŚNICZ

P.H.U Gemini Piotr Burdak ul.Rynek 25/1, 32-720 Nowy Wiśnicz, Sklep Nowy Wiśnicz Rynek 27

46.   NOWY WIŚNICZ

„Fan” M.M.S. Antoniuk  Rynek 18,  33-170 Tuchów 
Sklep Nowy Wiśnicz ul. Pogodna 4

47.   NOWY ŻMIGRÓD

ul. Broniewskiego 9/43, 38-300 Gorlice, Sklep Nowy Żmigród, ul. Rynek 19, 38-230 Nowy Żmigród

48.   ODRZECHOWA

FIRMA "BISMAR" Artur OstapińskI, 38-200 Jasło,

ul. Franciszkańska 4, Sklep w Odrzechowej

49.   OSIECZANY

Gminna Spółdzielnia SCH Myślenice, Sklep w Osieczanach,

ul. Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice

50.   OSOBNICA

Firma Handlowo-Usługowa „Tomasz” Danuta Kicilińska

Sklep Osobnica 1050 ul. Parkowa 22, 38-250 Biecz

51.    PALEŚNICA

F.H.U. Dorota Hajdecka,  Paleśnica 20, 32-842 Paleśnica

52.   PIEKIELNIK

Centrum Handlowe „Lenart”, Józef Lenart,Piekielnik 125,

34-472 Piekielnik

53.   PIORUNKA

Piorunka 55, 33-380 Krynica - Zdrój 

54.   ROPA

Firma Handlowo - Usługowa Leszek Szymczyk, Ropa 602,

385-312 Ropa

55.   ROŻNOWICE

Pawilon Handlowy "LARISA" Bożena Firlit

38-323 Rożnowice 359

56.   RUDA

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Import – Eksport "KA-TRAK" Kazimierz Kilian, sklep w Rudej

57.   RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

FHU. "FEWATERM" s.c. Ferdynand Czuba ,Waldemar Czuba, ,

33-180 Gromnik, Chojnik 88, sklep w Rzepienniku Strzyżewskim

58.   SAMOKLĘSKI

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Agnieszka Bączyk

Samoklęski 291, 38-223 Osiek Jasielski

59.   SANOK

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sanok, ul. Przemyska 22,

38-500 Sanok

60.   SĘKOWA

Gminna Spółdzielnia „SCh” Sklep nr.1 Sękowa,  38-307 Sękowa

61.    SIEDLISKA

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Wojciech Jurek

Siedliska 252A,  33-172 Siedliska

62.   SIEKLÓWKA

Sklep Spożywczo-Przemysłowo-Wielobranżowy „Agata” s.c. Mariusz Mróz, Antoni Mróz Sieklówka 158,  38-214 Bieździedza

63.   SIENIAWA

Sklep spożywczo-przemysłowy Marcelina i Jan Wacławscy Sieniawa 63,  38-480 Rymanów 

64.   SKOMIELNA CZARNA

GS SCH Skomielna Czarna Sklep Nr 2 J. Wróbel, M. Ryszowska, 32-436 Tokarnia 674

65.   SKRZYSZÓW

Firma Handlowo - Transportowa Kazimierz Świdziński,

33-158 Skrzyszów 172B; Sklep 33-156 Skrzyszów 174B

66.   SROMOWCE WYŻNE     

Paweł Bańkosz, Sromowce Wyżne ul. Trzech Koron 20                           

67.   STARA JASTRZĄBKA

F.H. "AK-POL" Wacław Kuszela,  39-216 Stara Jastrząbka 48

68.   STARA WIEŚ

Sklep Spoż.-Przem. Jan Skotnicki,  36-200 Stara Wieś 473A

69.   STARY WIŚNICZ

P.H.U Gemini Piotr Burdak ul.Rynek 25/1, 32-720 Nowy Wiśnicz Sklep Stary Wiśnicz 548

70.   STRASZĘCIN

Sklep Spoż  – Przem. „JUBILAT” 
39-218 Straszęcin 125 G

71.    SZCZAWA

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Andrzej Mrożek

34-607 Szczawa 187

72.   SZYMBARK

Sklep Spoż-Przem. Renata Piechota,  38-311 Szymbark 501

73.   ŚWIDNIK

Firma Handlowo - Usługowa Słomka" s.c. R. Łatka, R. Żelasko, B. Łatka, A. Żelasko, Śwodnik 137,  34-606 Łukowica

74.   TARNOWIEC

Sklep Spożywczo Przemysłowy „Julita” Wiesław Dzida

38-204 Tarnowiec 262

75.   TARNOWIEC

Sklep Spozywczo-Przemysłowy "Sam-Express" Grzegorz Armatys ul.Legionów 2,  33-112 Tarnowiec

76.   TOKI

F.H.U. Mieczysław Pięta, Toki 104, 38-230 Nowy Żmigród

77.   TOPORZYSKO  

Stanisław Hopciaś, Toporzysko 419,

78.   TURZA

P.H. "BARBARA" Katarzyna Lechowicz 

33-167 TURZA 281A

79.   TYLMANOWA

Danuta Majerczyk Sklep Spoż – Przem Tylmanowa 368,

35-451 Tylmanowa

80.   UŚCIE GORLICKIE

GS "SCH" w Uściu Gorlickim,  38-315 Uście Gorlickie 218

81.    WIEWIÓRKA

Firma Handlowa Rafał, Grzegorz Tęcza Spółka Jawna Góra Motyczna 108, 39-204 Żyraków (sklep Wiewiórka 186)

82.   WOLA RZĘDZIŃSKA

Firma Handlowo – Usługowa „MAX” Ciochoń Roman, Ciochoń Leszek,  Oleszczuk –Ciochoń Katarzyna Wola Rzędzińska 155D  33-150 Wola Rzędzińska

83.   WÓJTOWA

Gminna Spółdzielnia „SCH” Sklep nr 2 Wójtowa,  38-255 Lipinki

84.   WRÓBLIK

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROMEX” Roman Ziemiański, ul. Szkolna 1,  38-483 Wróblik Szlachecki

85.   WYSOWA

Firma Handlowa „Cyganik” Z.W. Cyganik,  38-312 Ropa 95

Sklep Delikatesy w Wysowej

86.   ZABRZEŻ

Gminna Spółdzielnia "SCH" Łącko,  33-390 Łącko,

sklep nr 8 - Zabrzeż

87.   ZAGÓRZANY

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Stanisław Kozień

38-333 Zagórzany 226 A

88.   ZARZECZE

F.U.H. "PARTNER' S.C. Ptaszkowa 684,

33-333 Ptaszkowa,  Sklep Zarzecze 147

89.   ZBOROWICE

FHU „WERONIKA”  Pławna 100,  33-190 Ciężkowice

(sklep w Zborowicach)

90.   ZGŁOBICE

To-Tu Bogusława Solak, ul. Zgłobicka 70,  33-113 Zgłobice

 

 

Załącznik nr 2  -  Lista sklepów sieci Hitpol, biorących udział w II etapie Loterii

1.        LP, MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA FIRMY, ADRES

1.    BIECZ

Dom Handlowy Centrum S.C Stanisław i Tomasz Basista
ul M.C. Skłodowskiej 4, ul. Rynek 12, 38-340 Biecz

2.   BIECZ

Firma Handlowo-Usługowa „Tomasz” Danuta Kicilińska  
ul. Parkowa 22, 38-250 Biecz

3.   BIECZ

Zakład Produkcyjno Handlowy „Dwójka” S.C. Anna Karp, Julia Rutana ul. Grodzka 2, 38-250 Biecz

4.   BOBOWA

Gminna Spółdzielnia SCH Sklep Spożywczo-Przemysłowy

38-350 Bobowa 15

5. BRZYSKA

Delikatesy Tobiasz Marek Brzyska 52, 38-212 Brzyska

6. CICHE  

Zbigniew Szczepaniak, 34-424 Zaskale, ul. Kard. K. Wojtyły – sklep Ciche

7.       CIEKLIN

Centrum Handlowe Paweł Rzońca,   38-222 Cieklin 374

8.       CIĘŻKOWICE

F.H.T. MARPOL Marian Król, 33-190 Ciężkowice, ul .Równa 13 Sklep Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 4

9.       DĄBRÓWKA

SPRHiU, Dąbrówka 4, 38-211 Jasło

10.     DĘBICA

Firma Handlowa Józef Gliwa, 39-200 Dębica, ul. Braciejowa  1"i", sklep ul. Krakowska Oś. Metalowiec przy bloku Nr. 14

11.      DOMINIKOWICE

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Delikatesy Eureka Marta Wal Dominikowice 44, 38-303 Kobylanka

12.     DOMINIKOWICE

F.H.U. Zielony Andrzej Hałgas Sklep Spożywczo- Przemysłowy 38-303 Kobylanka, Dominikowice 464

13.     GORLICE

F.H.U. „Konopka” Hurt - Detal, Gorlice, ul. 3 maja 2

 

14.     GORLICE

FHU „MAXHURT”, Bogusława Szura, 38-300 Gorlice,

ul. Słoneczna 2

15.     GORLICE

Delikatesy WIKING Ciślak Wacław, 38-300 Gorlice,

ul. Piekarska 16

16.     GORLICE

F.H.  "ALFA", ul. Legionów 12, 38-30 Gorlice

17.     GROMNIK

Firma Handlowa Barbara Król, 33-190 Ciężkowice, ul. 3 Maja 14 Sklep Gromnik, ul Krynicka 2

18.     GRYBÓW

"Pacho" Sylwester Pacho, Grybów, Równie 45, 33-330 Grybów, sklep -
ul. Grunwaldzka 45

19.     GRYBÓW

Sklep Spożywczy „Sezamek” Ewa Czaplińska, 33-330 Grybów, ul. Rynek 16

20.    JASŁO

Sklep Spożywczo – Przemysłowy„MAKO” Antoni Konieczny,

ul. Lwowska 177, 38-200 Jasło

21.     JODŁÓWKA-WAŁKI

Drink Bar "Amigo" i Sklep Spożywczo - Przemysłowy Renata Kozłowska, Jodłówka - Wałki 49A, 33-150 Wola Rzędzińska

22.    KOBYLANKA

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Bożena Szurek,

38-303 Kobylanka 520

23.    KOŁACZYCE

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Henryk Szlachta,

38-213 Kołaczyce

24.    KORZENNA                 

"Pacho" Sylwester Pacho, 33-330 Grybów

25.    KRZCZONÓW

Tokarnia 674, 32-436 Tokarnia, Sklep nr 4 w Krzczonowie

26.    LIBUSZA

Centrum Handlowe Sylwia, Paweł Rzońca  
Sklep Libusza, 38-300 Libusza

27.    LIBUSZA

Sklep Spożywczo - Przemysłowo - Wielobranżowy "Sam" Mariusz Mróz, 38-306 Libusza 698

28.    LIPINKI

Gminna Spółdzielnia „SCH” Sklep nr 1 Lipinki, 38-255 Lipinki

29.    LIPNICA WIELKA

Centrum Handlowe „Lenart”  Wiesław Lenart 
Lipnica Wielka 119, 34-483 Lipnica Wielka

30.    LISIA GÓRA

Gminna Spółdzielnia „SCh” Pawilon Handlowy ul. Sucharskiego 1 33-140 Lisia Góra

31.     ŁABOWA            

Józef Ogiela Mszana Dolna , ul. Słoneczna 5 A –

sklep w Łabowej

32.    ŁĄCKO

G.S.”SCH” Łącko, ul. Rynek 1, sklep nr 1

 

33.    ŁĘG TARNOWSKI

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Samopomoc” ul. Partyń 1

33-131 Łęg Tarnowski

34.    ŁĘKAWICA

F.H.U. Elżbieta Onik, Łękawica 114, 33-156 Skrzyszów,

Sklep: Pawilon Handlowo - Usługowy "MAX", Łękawica 71C

35.    ŁĘKI DOLNE

PPHU „Celinka”  Leon Chorążak, 39-220 Pilzno, ul. Legionów 17 sklep w Łękach Dolnych

36.    ŁĘTOWICE

F.H. „Kółko”  Wiesław Zelek, Zofia Zelek Łętowice 388,

33-121 Bogumiłowice

37.    ŁOPUSZNA

ul. Pod Górą 12, 34-432 Łopuszna

38.    ŁYSA GÓRA

F.H.U. "Bączek" B.Bączek, M.Bączek, Tworkowa 36A,

32-863 Tymowa, sklep w Łysej Górze

39.    MODERÓWKA

Firma Handl-Usług „Roger” Piotr Jasiński, 38 406 Odrzykoń, Ustrobna 302 Sklep Pawilon Handlowy Siódemka Moderówka 91

40.    MOSZCZENICA

Spółdzielnia Usług Rolniczych Moszczenica 864                          

41.     MOSZCZENICA

Spółdzielnia Usług Rolniczych Moszczenica 864, sklep nr 2

42.    NAGAWCZYNA

Gminna Spółdzielnia Dębica ul. Drogowców 14, 39-200 Dębica Sklep Nagawczyna 13

43.    NOWY SĄCZ    

Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-300 Nowy Sącz, ul Jagiellońska 18 ,        Sklep  Nowy Sącz, ul. Barska 9

44.    NOWY TARG

Delikatesy "U Guzego" Grażyna Tylka, 34-400 Nowy Targ,

ul. Grel 75

45.    NOWY WIŚNICZ

P.H.U Gemini Piotr Burdak ul.Rynek 25/1, 32-720 Nowy Wiśnicz, Sklep Nowy Wiśnicz Rynek 27

46.    NOWY WIŚNICZ

„Fan” M.M.S. Antoniuk  Rynek 18,  33-170 Tuchów 
Sklep Nowy Wiśnicz ul. Pogodna 4

47.    NOWY ŻMIGRÓD

ul. Broniewskiego 9/43, 38-300 Gorlice, Sklep Nowy Żmigród, ul. Rynek 19, 38-230 Nowy Żmigród

48.    OSIECZANY

Gminna Spółdzielnia SCH Myślenice, Sklep w Osieczanach,

ul. Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice

49.    OSOBNICA

Firma Handlowo-Usługowa „Tomasz” Danuta Kicilińska

Sklep Osobnica 1050 ul. Parkowa 22, 38-250 Biecz

50.    PALEŚNICA

F.H.U. Dorota Hajdecka,  Paleśnica 20, 32-842 Paleśnica

51.     PIEKIELNIK

Centrum Handlowe „Lenart”, Józef Lenart,Piekielnik 125,

34-472 Piekielnik

52.    PIORUNKA

Piorunka 55, 33-380 Krynica - Zdrój 

53.    PORĄBKA

FHU Jedynka, Tomasz Biliński, 32-854 Porąbka Uszewska 83   

54.    PORĘBA K/ MYŚLENIC

Gminna Spółdzielnia SCH Myślenice, 32-400 Myślenice, ul. Przemysłowa 6, sklep nr 15 w Porębie k/ Myślenic

55.    ROPA

Firma Handlowo - Usługowa Leszek Szymczyk, Ropa 602,

385-312 Ropa

56.    ROŻNOWICE

Pawilon Handlowy "LARISA" Bożena Firlit

38-323 Rożnowice 359

57.    RUDA

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Import – Eksport "KA-TRAK" Kazimierz Kilian, sklep w Rudej

58.    RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

FHU. "FEWATERM" s.c. Ferdynand Czuba ,Waldemar Czuba, ,

33-180 Gromnik, Chojnik 88, sklep w Rzepienniku Strzyżewskim

59.    SAMOKLĘSKI

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Agnieszka Bączyk

Samoklęski 291, 38-223 Osiek Jasielski

60.    SANOK

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sanok, ul. Przemyska 22,

38-500 Sanok

61.     SĘKOWA

Gminna Spółdzielnia „SCh” Sklep nr.1 Sękowa,  38-307 Sękowa

62.    SIEDLISKA

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Wojciech Jurek

Siedliska 252A,  33-172 Siedliska

63.    SIEKLÓWKA

Sklep Spożywczo-Przemysłowo-Wielobranżowy „Agata” s.c. Mariusz Mróz, Antoni Mróz Sieklówka 158,  38-214 Bieździedza

64.    SIENIAWA

Sklep spożywczo-przemysłowy Marcelina i Jan Wacławscy Sieniawa 63,  38-480 Rymanów 

65.    SKOMIELNA CZARNA

GS SCH Skomielna Czarna Sklep Nr 2 J. Wróbel, M. Ryszowska, 32-436 Tokarnia 674

66.    SKRZYSZÓW

Firma Handlowo - Transportowa Kazimierz Świdziński,

33-158 Skrzyszów 172B; Sklep 33-156 Skrzyszów 174B

67.    SROMOWCE WYŻNE     

Paweł Bańkosz, Sromowce Wyżne ul. Trzech Koron 20                           

68.    STARA JASTRZĄBKA

F.H. "AK-POL" Wacław Kuszela,  39-216 Stara Jastrząbka 48

69.    STARA WIEŚ

Sklep Spoż.-Przem. Jan Skotnicki,  36-200 Stara Wieś 473A

70.    STARY WIŚNICZ

P.H.U Gemini Piotr Burdak ul.Rynek 25/1, 32-720 Nowy Wiśnicz Sklep Stary Wiśnicz 548

71.     STRASZĘCIN

Sklep Spoż  – Przem. „JUBILAT” 
39-218 Straszęcin 125 G

72.    SZCZAWA

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Andrzej Mrożek

34-607 Szczawa 187

73.    SZYMBARK

Sklep Spoż-Przem. Renata Piechota,  38-311 Szymbark 501

74.    ŚWIDNIK

Firma Handlowo - Usługowa Słomka" s.c. R. Łatka, R. Żelasko, B. Łatka, A. Żelasko, Śwodnik 137,  34-606 Łukowica

75.    TARNOWIEC

Sklep Spożywczo Przemysłowy „Julita” Wiesław Dzida

38-204 Tarnowiec 262

76.    TARNOWIEC

Sklep Spozywczo-Przemysłowy "Sam-Express" Grzegorz Armatys ul.Legionów 2,  33-112 Tarnowiec

77.    TOKI

F.H.U. Mieczysław Pięta, Toki 104, 38-230 Nowy Żmigród

78.    TOPORZYSKO  

Stanisław Hopciaś, Toporzysko 419,

79.    TURZA

P.H. "BARBARA" Katarzyna Lechowicz 

33-167 TURZA 281A

80.    TYLMANOWA

Danuta Majerczyk Sklep Spoż – Przem Tylmanowa 368,

35-451 Tylmanowa

81.     UŚCIE GORLICKIE

GS "SCH" w Uściu Gorlickim,  38-315 Uście Gorlickie 218

82.    WIEWIÓRKA

Firma Handlowa Rafał, Grzegorz Tęcza Spółka Jawna Góra Motyczna 108, 39-204 Żyraków (sklep Wiewiórka 186)

83.    WOLA RZĘDZIŃSKA

Firma Handlowo – Usługowa „MAX” Ciochoń Roman, Ciochoń Leszek,  Oleszczuk –Ciochoń Katarzyna Wola Rzędzińska 155D  33-150 Wola Rzędzińska

84.    WÓJTOWA

Gminna Spółdzielnia „SCH” Sklep nr 2 Wójtowa,  38-255 Lipinki

85.    WRÓBLIK

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROMEX” Roman Ziemiański, ul. Szkolna 1,  38-483 Wróblik Szlachecki

86.    WYSOWA

Firma Handlowa „Cyganik” Z.W. Cyganik,  38-312 Ropa 95

Sklep Delikatesy w Wysowej

87.    ZABRZEŻ

Gminna Spółdzielnia "SCH" Łącko,  33-390 Łącko,

sklep nr 8 - Zabrzeż

88.    ZAGÓRZANY

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Stanisław Kozień

38-333 Zagórzany 226 A

89.    ZARZECZE

F.U.H. "PARTNER' S.C. Ptaszkowa 684,

33-333 Ptaszkowa,  Sklep Zarzecze 147

90.    ZBOROWICE

FHU „WERONIKA”  Pławna 100,  33-190 Ciężkowice

(sklep w Zborowicach)

91.     ZGŁOBICE

To-Tu Bogusława Solak, ul. Zgłobicka 70,  33-113 Zgłobice

 

 Załącznik nr 3 – Lista Producentów ( marek) biorących udział w Loterii

 

LP

Etap I

Etap II

1

Czanieckie Makarony  ( marka Czarniecki)

Czanieckie Makarony ( marka: Czarniecki )

2

Hochland

Hochland 

 

3

Bielmar

Bielmar

 

4

Firma Storck ( marki: Rodzina Nimm 2
i Kopiko Java Coffee 3 in 1)

Firma Jutrzenka Colian
( marki: Jutrzenka i Goplana)

5

Firma Jutrzenka Colian ( marki: Appetita
i Hellena )

Firma Jutrzenka Colian ( marki: Appetita
i Hellena )

6

Firma Rieber Foods
( marki: Delecta i King Oscar )

Firma Rieber Foods
( marki: Delecta i King Oscar )

7

Piwniczanka

Firma Kraft ( marki: San, Prince Polo)

8

Firma Kraft
( marki: Jacobs Krönung i Delicje Szampańskie)

Firma Hortex Holding SA
( marki: Hortex i Costa )

9

Zott

Biomlek ( marka: Bieluch)

10

Firma Mokate  ( marki: Mokate i Loyd Tea )

Firma Mokate ( marki: Mokate i Loyd Tea )

11

Firma Procter & Gamble
( marki: Vizir i Blend a Med )

Firma Procter & Gamble
( marki: Always i Gillette )

12

Pamapol i Kwidzyn

Pamapol i Kwidzyn

13

Koral

Wysowianka

14

Firma MW – GMW  Sp z o.o.
( marki: Kubuś i Tymbark)

Firma MW – GMW  Sp z o.o.
( marki: Caprio i Tymbark)

15

Lisner

Lisner

16

Firma Lorenz Bahlsen Snack-World  
( marki: Lajkonik, Biesiadne )

Firma Ostrołęka ( marka Milandia)

17

Pepsi ( marki: Pepsi i Lipton) 

Pepsi ( marki: Pepsi i Górska Natura)

18

Firma Maspex Wadowice
( marki: Lubella i  Ekland)

Firma Maxpex Wadowice
( marki: Lubella i Ekland)

19

Bulik i Jolanda ( marka:Bulik)

Bulik i Jolanda  ( marka: Bulik)

20

Kupiec

Drosed

 

Załącznik nr 4 – Lista nagród w Loterii ( ceny brutto  w PLN  )  

LP

Nazwa nagrody

Ilość sztuk

Cena jednostkowa ( w zł )

Wartość nagród ( w zł)

Etap I

1

Blender

90

146,40

13 176

2

Żelazko

90

           122,00

10 980

3

Waga łazienkowa

90

97,60

8 784

4

Plecak firmowy Adidas

90

             61,00

5 490

5

Plecak firmowy Reebock

90

             61,00

5 490

Etap II

1

Zestaw naczyń  Tefal Inginio

91

244,00

22 204

2

Bony HITPOL  na zakupy

200

100,00

20 000

Nagroda finałowa

1

Zestaw marzeń  ( zestaw komputerowy, telewizor LCD, kino domowe, stolik RTV)  

10

6 000,00

60 000

Razem

x

751

x

146 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KONTAKT Z NAMI

38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 48
tel./fax: 018 35 40 791

e-mail: hitpol@hitpol.pl

skype: hitpol.gorlice (godz. 8 - 16)

Jeśli w trakcie współpracy pojawił się problem zobacz,kto pomoże Ci go rozwiązać

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE

mapa


 


| Aktualności | Porady Hitpola | Przepisy Hitpola | Dokonania Hitpola | Talony Towarowe | Hitpol dla dzieci | Talony hitpola |

Wszelkie prawa zastrzeżone © HITPOL 2008